Simtgades ceļa karte Latvijai

latvija
Foto: TVnet.lv

Pirmā Eiropas latviešu kongresa mērķi:

– stiprināt Latvijas valsts, tautas un latviskās identitātes turpinātību;

– veicināt Latvijas piederīgo saliedētību un sadarbību pāri ģeogrāfiskajām robežām;

– sekmēt Latvijas globālo konkurētspēju, tiesiskumu un interešu aizstāvību starptautiski.

Tādēļ pēc diskusijām vairākās jomās – identitāte un piederība, latviskā izglītība, kultūra un māksla, ekonomika, pilsoniskā un politiskā līdzdalība, tiesiskums un valstskritika, vide un daba, sabiedrības veselība, mediji un komunikācija, Latvijas tēls, un jauniešu delegātu ierosmju apspriešanas, Pirmais Eiropas Latviešu kongress kā devumu Latvijas izaugsmei tās valstiskuma otrās simtgades ieskaņā ir radījis SIMTGADES CEĻA KARTI, kurā iezīmē tālākos pieturpunktus un uzdevumus, veidojot Latviju, ar ko lepoties

*Stiprināta visu Latvijas cilvēku balss un inovācija valsts attīstībā

Šajā nolūkā strādāsim, lai: partnerībai ar Latviju iedibinātu regulāru diasporas organizācijām, kopienām un pārstāvjiem atvērtu Eiropas Latviešu kongresu ar pilnvarām interešu aizstāvībai un iesaistei Latvijas likumdošanas un pārvaldības darbā, radītu pastāvīgu sadarbības platformu pasaules pieredzes un zināšanu pārnesei dažādās nozarēs, kas iekļauta Latvijas ekonomikas un pārvaldības attīstības redzējumā, veicinātu ārvalstīs mītošo Latvijas cilvēku plašu iesaisti visu līmeņu vēlēšanās, Latvijas NVO darbā un tiešās līdzdalības iniciatīvās manabalss.lv portālā.

*Latvija iedzīvina un pasaulē nes inovatīvas un atbildīgas izaugsmes praksē sakņotu pārliecību, ka #LatvijaVar

Šajā nolūkā strādāsim, lai: apzinātu un satīklotu Eiropā un citviet pasaulē mītošos uzņēmējus, nozaru profesionāļus, pētniekus un citus ekspertus un sinerģijā ar Latvijas partneriem veicinātu zināšanu pārnesi un uz “ieguvējs-ieguvējs” principa balstītu ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā, daudzpusējā dialogā vienotos par tālākas sadarbības principiem, izstrādātu iniciatīvas un ieliktu pamatus mērķtiecīgai diasporas iesaistei Latvijas inovācijas ekosistēmā, atvieglotu ārvalstīs gūtas kvalifikācijas un profesionālās pieredzes atzīšanu Latvijā, īpaši reglamentētajās profesijās, revidētu ierastās klišejas par Latviju, sadarbībā ar ārvalstīs dzīvojošajiem zīmolvedības speciālistiem no Latvijas veidojot jēgpilnus Latvijas stāstus, nestu sevi pasaulē kā krietnus, radošus izdzīvotājus, kas jaudu ņem no mežiem Baltijas jūras krastā un pārstrādā gadsimtos pārbaudītās gudrības, dabas un kultūras kapitālu 21. gadsimta strāvā.

 * Iedzīvinātas Satversmē nostiprinātās tiesības un pienākums ikvienam Latvijas cilvē kam aizsargāt tiesisku, demokrātisku, politiski ētisku un atbildīgu Latvijas valsti

Šajā nolūkā strādāsim, lai: diasporas organizācijas un visu paaudžu viedokļu līderi aktīvi paustu redzējumu par Latvijas norisēm; stiprinātu pilsoniskās izglītības un medijpratības darbu un atbalstītu pilsoniskas akcijas diasporā un Latvijā.

*Spēcīgu tradīciju, latviskās identitātes un mūsdienīgas jaunrades mijiedarbībā augoša, starptautiski nozīmīga un aktuāla kultūras un mākslas dzīve

Šajā nolūkā mēs strādāsim, lai: uz Latvijas simtgades aktivitāšu un iniciatīvu pamata rosinātu inovācijas un attīstību kultūrā, veidotu ilgtspējīgus un paliekošus pasākumus un jaunas tradīcijas, saglabātu un attīstītu Dziesmu un deju svētku tradīciju, kas kopīgā redzējumā vieno latviešus visā pasaulē, un papildinātu tradicionālos sadarbības virzienus ar jaunām iniciatīvām gan profesionālās, gan tautas mākslas, gan laikmetīgās vai netradicionālās mākslas jomā, ciešā un atvērtā sadarbībā ar Latviju iesaistītu diasporas kultūras un mākslas jomu profesionāļus (producentus, diriģentus, deju kopu vadītājus u.c.), tos apzinot, satīklojot, veicinot viņu atpazīstamību un ceļot kvalifikāciju, izveidotu aktīvas sadarbības un saziņas tīklu starp mākslinieciskajām kopām Latvijā un ārvalstīs un uzturētu finanšu atbalsta pieejamību kultūras un mākslas projektiem.

*Mūsdienīga, kvalitatīva un ilgtspējīga latviska izglītība, kas iekļauj Eiropā un citviet pasaulē mītošos Latvijai piederīgos bērnus un jauniešus latviskajā kultūrtelpā un sagatavo aktīvai iesaistei Latvijas un Eiropas attīstībā

Šajā nolūkā strādāsim, lai: uzturētu mērķtiecīgu izglītības attīstību atbilstoši diasporas daudzpusīgajām vajadzībām, tostarp pilnveidojot skolotāju izglītošanu un motivēšanu, diasporas skolu pārvaldību,  “zināšanu un prasmju grozam” izstrādājot mācību saturu un metodiku un valodas apguvē iekļaujot interešu izglītību; 2018. gadā rīkosim “Diasporas izglītības forumu”; stiprinātu latviešu valodas apguves pieejamību, attīstot tālmācības vidi, izveidojot bērnu valodas prasmju līmeņu aprakstus un tālāk izstrādājot mācību materiālus, īpašu vērību pievēršot ģimeņu iesaistīšanai un apziņas veidošanai par latviskās izglītības nozīmi; radītu pievilcīgu līdzdarbošanās piedāvājumu jauniešiem mītnes zemēs un Latvijā, veidojot līdzatbildību par Latvijas un Eiropas nākotni un radot iespējas nekavējoties aktīvi iesaistīties tās veidošanā.

*Principā “vesela tauta – vesela domāšana”, savstarpējā cieņā un pacienta līdzestībā sakņota un sadarbības ceļā gūtas starptautiskās labās prakses iedvesmota sabiedrības veselības sistēma ar pienācīgu nodrošinājumu

Šajā nolūkā strādāsim, lai: veicinātu zināšanu pārnesi starp diasporas un Latvijas veselības aprūpes profesionāļiem un pētniekiem, sniedzot starptautiskās labās prakses piemērus veselības veicināšanas rīcībpolitikai un ar valsts atbalstu sadarbojoties kopēju starptautisku zinātnisku projektu izstrādē un realizēšanā, stiprinātu pieredzes apmaiņu profesionālajai pilnveidei un diasporas profesionāļu pienesumu, risinot veselības aprūpes darbinieku deficītu Latvijā, tostarp sadarbībā ar sertificējošām institūcijām novēršot nepilnības profesionālās kvalifikācijas atzīšanā (sertifikācijas un resertifikācijas kārtībā) ES un EEZ praktizējošajiem veselības aprūpes speciālistiem, mazinātu nedrošību remigrantiem, pateicoties plaši pieejamai saprotamai informācijai par veselības un sociālajiem pakalpojumiem Eiropā un Latvijā, tostarp par ES Pārrobežu veselības aprūpes direktīvas iespējām, stimulētu paradigmu maiņu profilakses virzienā, tostarp veicinot veselīgu un aktīvu dzīvesveidu diasporā un Latvijā, rastu inovatīvu pieeju demogrāfiskās situācijas ilgtermiņa risinājumam Latvijā, izmantojot diasporas mītnes zemju pozitīvo pieredzi.

* Zinoša un līdzatbildīga sabiedrība kā katalizators vides un dabas vērtību iekļaujošai valsts attīstībai

Šajā nolūkā strādāsim, lai: mērķtiecīgāk iekļautu dabas/vides mācību visa līmeņa diasporas un Latvijas izglītības programmās dažāda vecuma un mērķa grupās, apzinātu un saglabātu dabas vērtības Latvijā un tās popularizētu ārpus Latvijas, veicinātu vides aspektu iekļaušanu katras nozares attīstībā: politikas plānošanas dokumentos, atbalsta nosacījumos, zinātniskos pasūtījumos, izglītības programmās un politisko partiju programmās, diasporā smeļoties un veidojot labās prakses piemērus uzņēmējdarbībā un veidojot pieprasījumu pēc atbilstošas politikas Latvijā.

 *Nostiprināts spēcīgu, starptautiski satīklotu un finansiāli dzīvotspējīgu nevalstisko organizāciju sektors

Šajā nolūkā strādāsim, lai: starp ārvalstīs mītošajiem veicinātu dažādu nozaru un interešu kopu, īpaši jauniešu, pašorganizēšanos un sadarbību ar Latvijas nevalstiskajām organizācijām, valsts un pašvaldību iestādēm, t.sk. interneta vidē, Eiropā virzot to kopdarbu un pārstāvību caur kopīgi stiprinātu Eiropas Latviešu apvienību, kā arī mērķtiecīgi veidotu diasporas organizāciju finansiālu autonomiju, pateicoties ziedojumu, pūļa finansēšanas un brīvprātīgā darba piesaistei, un aizstāvēsim valsts ilgtermiņa atbalstu NVO kapacitātes stiprināšanai.

*Pasaules informācijas apritē iekļauta un Latvijas cilvēku pasaulē vēstījumam atvērta kvalitatīva mediju telpa

Šajā nolūkā strādāsim, lai: radītu regulāras mediju tīklošanās iespējas starp Latviju un diasporu, izstrādātu un uzturētu interesentu lokam pieejamus kontakttīklu sarakstus, veicinātu diasporas mediju konglomerāciju un meklētu ciešākas savstarpējas sadarbības formas, diasporas medijus iesaistītu diasporas auditorijai «paredzētā» satura plānošanā un radīšanā, kā arī veicinātu lielāku Latvijas mediju atvērtību diasporai redakcionālā līmenī.

*Pilnveidots likumu regulējums, kas veicina diasporas saiknes uzturēšanu ar Latviju un pienesumu tās izaugsmei

Šajā nolūkā strādāsim, lai: izlīdzinātu ar dzīvesvietas deklarēšanu ārvalstīs saistītos tiesību ierobežojumus (nodokļu, administratīvajā un attālinātas balsošanas jomā) un paredzētu Eiropā nopelnīto pensiju neapliekamā minimuma aizsardzību pie pārcelšanās uz Latviju; likumdošanas procesā ieviestu ietekmes novērtējumu uz diasporu.

Apskati arī citus rakstus par sekojošajām tēmām: